Procedura naprawy podzespołu

Wstępna procedura obejmuje :

 1. Dostawę podzespołu do siedziby firmy Hydrobig.
 2. Demontaż i ocena stanu technicznego podzespołu. Wycena kosztów naprawy i czasu realizacji zamówienia.
 3. Jeżeli klient akceptuje koszty naprawy, przystępujemy do realizacji zamówienia.

 

Aby skrócić czas naprawy, dysponujemy dobrze zaopatrzonym magazynem.

Po wykonaniu naprawy każdy podzespół jest poddawany testom na stacji diagnostycznej.

Koszt dostawy elementu do klienta pokrywa zlecający naprawę lub odbiera osobiście w siedzibie firmy.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją postanowień ogólnych warunków świadczenia usług.

Jeżeli klient złoży pisemne oświadczenie, z którego wynika, iż nie akceptuje ogólnych warunków świadczenia usług, umowa między firmą Hydrobig a klientem, nie zostaje zawarta.

Ogólne warunki świadczenia usług

I. Warunki gwarancji.

 1. Zakład gwarantuje prawidłową pracę wyrobu w okresie 6 miesięcy, licząc od daty odbioru wyrobu.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania usługi i nie dotyczy uszkodzeń powstałych w następstwie nieprawidłowej eksploatacji.    
 3. Ze względów technicznych warunkiem naprawy gwarancyjnej jest     dostarczenie wyrobu do siedziby firmy Hydrobig w Tucholi na koszt     zgłaszającego reklamację.
 4. Ewentualne roszczenia wynikające z uzasadnionej reklamacji mogą być realizowane do kosztów naprawy poniesionych w firmie Hydrobig.
 5. Zakład nie będzie odpowiadać za utratę przychodów, przerwę w     prowadzeniu działalności lub funkcjonowaniu procesów     technologicznych, ani jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody i związane z nimi koszty wynikające z nieprawidłowego     funkcjonowania naprawianego urządzenia.
 6. Zleceniodawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków prawidłowej eksploatacji naprawianego elementu zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
 7. W przypadku naprawy głównych elementów układu hydraulicznego     takich jak pompa,silnik hydrauliczny, rozdzielacz – montaż oraz     regulacje w sprzęcie należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.
 8. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za sprawne działanie całego układu hydraulicznego w przypadku naprawy częściowej zespołu lub pojedynczych elementów zgodnie z życzeniem klienta.
 9. Zakład nie odpowiada za wady ukryte nie wymienianych elementów w firmie Hydrobig.
 10. Gwarancja traci ważność:
 • wskutek jakichkolwiek prób demontażu,
 • samodzielnych regulacji lub napraw urządzenia w okresie gwarancyjnym bez zgody wykonawcy usługi,
 • nieprawidłowego montażu, uruchomienia, eksploatacji naprawianych elementów  naprawianych elementów zgodnie z pkt.6 i pkt.7 warunków gwarancji,
 • w przypadku niezgodności zastosowania wyrobu z przeznaczeniem,
 • w przypadku usunięcia plomb,
 • wskutek wypadku, pożaru i innych kataklizmów.

 

 1. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, usługodawca  ma prawo  obciążyć zgłaszającego, kosztami rozpatrzenia reklamacji.
 2.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Nie dotyczy to umów zawieranych w ramach sprzedaży konsumenckiej.

 

II. Realizacja dostawy i przejście ryzyka.

 1. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć i odebrać naprawione elementy na własny koszt i ryzyko.
 2. Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na zamawiającego w chwili odbioru towaru przez zamawiającego a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku  szczegółowych uzgodnień, dostawa odbywa się na koszt i ryzyko zamawiającego.
 3. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada zamawiający, ryzyko powyższe przechodzi na zamawiającego z dniem postawienia towaru przez dostawcę do odbioru w siedzibie Dostawcy lub powierzenia towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.

 

III. Ochrona danych osobowych.

 1. Korzystanie  z usług świadczonych przez firmę HYDROBIG jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem  zleconych usług lub zamówień. Dane osobowe osoby, która złożyła zamówienie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub paragonu. Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu sfinalizowania transakcji. Dane te są poufne i nie będą ujawnione osobom trzecim. Zamawiający, który złożył zamówienie ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma HYDROBIG zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).