Procedura naprawy podzespołu

Wstępna procedura obejmuje :

 1. Dostawę podzespołu do siedziby firmy Hydrobig.
 2. Demontaż i ocena stanu technicznego podzespołu. Wycena kosztów naprawy i czasu realizacji zamówienia.
 3. Jeżeli klient akceptuje koszty naprawy, przystępujemy do realizacji zamówienia.
 4. W przypadku rezygnacji klienta z usługi  po przedstawieniu kosztów regeneracji, klient zostanie obciążony kosztami demontażu, weryfikacji i wyceny.

 

Aby skrócić czas naprawy, dysponujemy dobrze zaopatrzonym magazynem.

Po wykonaniu naprawy każdy podzespół jest poddawany testom na stacji diagnostycznej.

Koszt dostawy elementu do klienta pokrywa zlecający naprawę lub odbiera osobiście w siedzibie firmy.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją postanowień ogólnych warunków świadczenia usług.

Jeżeli klient złoży pisemne oświadczenie, z którego wynika, iż nie akceptuje ogólnych warunków świadczenia usług, umowa między firmą Hydrobig a klientem, nie zostaje zawarta.

Ogólne warunki świadczenia usług

I. Warunki gwarancji.

 1. Zakład gwarantuje prawidłową pracę wyrobu w okresie 6 miesięcy, licząc od daty odbioru wyrobu.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania usługi i nie dotyczy uszkodzeń powstałych w następstwie nieprawidłowej eksploatacji.    
 3. Ze względów technicznych warunkiem naprawy gwarancyjnej jest     dostarczenie wyrobu do siedziby firmy Hydrobig w Tucholi na koszt     zgłaszającego reklamację.
 4. Ewentualne roszczenia wynikające z uzasadnionej reklamacji mogą być realizowane do kosztów naprawy poniesionych w firmie Hydrobig.
 5. Zakład nie będzie odpowiadać za utratę przychodów, przerwę w     prowadzeniu działalności lub funkcjonowaniu procesów     technologicznych, ani jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody i związane z nimi koszty wynikające z nieprawidłowego     funkcjonowania naprawianego urządzenia.
 6. Zleceniodawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków prawidłowej eksploatacji naprawianego elementu zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
 7. W przypadku naprawy głównych elementów układu hydraulicznego     takich jak pompa,silnik hydrauliczny, rozdzielacz – montaż oraz     regulacje w sprzęcie należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.
 8. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za sprawne działanie całego układu hydraulicznego w przypadku naprawy częściowej zespołu lub pojedynczych elementów zgodnie z życzeniem klienta.
 9. Zakład nie odpowiada za wady ukryte nie wymienianych elementów w firmie Hydrobig.
 10. Gwarancja traci ważność:
 • wskutek jakichkolwiek prób demontażu,
 • samodzielnych regulacji lub napraw urządzenia w okresie gwarancyjnym bez zgody wykonawcy usługi,
 • nieprawidłowego montażu, uruchomienia, eksploatacji naprawianych elementów  naprawianych elementów zgodnie z pkt.6 i pkt.7 warunków gwarancji,
 • w przypadku niezgodności zastosowania wyrobu z przeznaczeniem,
 • w przypadku usunięcia plomb,
 • wskutek wypadku, pożaru i innych kataklizmów.

 

 1. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, usługodawca  ma prawo  obciążyć zgłaszającego, kosztami rozpatrzenia reklamacji.
 2.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Nie dotyczy to umów zawieranych w ramach sprzedaży konsumenckiej.

 

II. Realizacja dostawy i przejście ryzyka.

 1. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć i odebrać naprawione elementy na własny koszt i ryzyko.
 2. Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na zamawiającego w chwili odbioru towaru przez zamawiającego a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku  szczegółowych uzgodnień, dostawa odbywa się na koszt i ryzyko zamawiającego.
 3. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada zamawiający, ryzyko powyższe przechodzi na zamawiającego z dniem postawienia towaru przez dostawcę do odbioru w siedzibie Dostawcy lub powierzenia towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.

 

III. Ochrona danych osobowych.

 1. Korzystanie  z usług świadczonych przez firmę HYDROBIG jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem  zleconych usług lub zamówień. Dane osobowe osoby, która złożyła zamówienie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub paragonu. Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu sfinalizowania transakcji. Dane te są poufne i nie będą ujawnione osobom trzecim. Zamawiający, który złożył zamówienie ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma HYDROBIG zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).